online site builder

2018


Jeugd koningin:

Sanne Schonhoven

Top

Keizer
Sint Lambertus gilde

Keizerspaar:


Ludo en Marleen Hartjes

Top

De Overheid

Hoofdman                                Oscar Huizinga                        Voorzitter

Deken Schatbewaarder            Wouter Schonhoven                 Penningmeester

Deken Schrijfster                     Sandra Stoffelen                      Secretaris

Lid van de overheid                  Patrick Beuming                      Bestuurslid

 

De Overheid van het Sint Lambertus Gilde bestaat uit een oneven aantal leden. 

De Overheid vergadert maandelijks.

De Koning mag de Overheidsvergaderingen bijwonen. 

Hij of zij heeft geen stemrecht, maar wel een adviserende functie.

Overige Titels

Ere lid en oud Keizer    :                     Piet ten Haaf    

Ere lid                                 :                        Dhr. Eric Berger

Beschermheer                 :                       Dhr. Peter de Koning

Ere Hoofdman                 :                       Oscar Huizinga

Reserve Keizer                :                       Eric Janssen

Top

Historie St. Lambertusgilde Milsbeek


Het enige onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar de geschiedenis/oprichting/herkomst van ons gilde, is afkomstig van wijlen pastoor Th.W.J. Driessen.Op 16 januari 1976 overleed te Well pastoor Theodorus Wilhelmus Joannis Driessen. Geboren te Steyl op 27 november 1911, werd hij in 1938 priester gewijd en was hij achtereenvolgens kapelaan te Leunen en Ottersum. In 1945 werd hij benoemd van het door oorlogsgeweld verwoeste Middelaar. In 1961 werd hij pastoor van Well, waar hij na zijn emeritaat in 1972 ook bleef wonen.Pastoor Driessen was een Limburgs priester-historicus van formaat. Zijn priesterschap was zijn grootste vreugde. Naast zijn priesterschap was het zijn grote vreugde om mensen van nu iets te laten zien van het christendom en de christelijke cultuur in zijn geliefde noordlimburgse land. Tal van geschriften heeft hij dan ook het licht doen zien. En tot ver buiten de landsgrenzen genoot hij bekendheid als historicus. Door zijn blindheid (pastoor Driessen was vanaf 1968 volledig blind) kon hij de laatste jaren van zijn leven niet meer zonder hulp publiceren. Ondanks deze handicap, maar mede dankzij zijn fabelachtige parate kennis en de steun van M.P.J. van den Brand, heeft hij toch ook de laatste jaren van zijn leven nog een gigantische hoeveelheid historisch werk kunnen verrrichten. Ook bleef hij voordrachten houden over de geschiedenis van zijn Limburgse land, tot nog op de avond vóór zijn overlijden. Na het overlijden van pastoor Driessen werden zijn bibliotheek en zijn documentatiecollectie overgebracht naar het gemeentearchief Venlo. Dit in afwachting van het aanwijzen van een definitieve bestemming door de erfgenamen. Uiteindelijk resulteerde dit in een schenking aan het gemeentearchief Venlo, welke schenking door het gemeentebestuur bij besluit van 6 juli 1987 werd aanvaard.De boeken van de bibliotheek werden daarbij in de bestaande bibliotheekcollectie opgenomen, voorzien van een stempel `Legaat pastoor Driessen’. De theologische werken werden overgedragen aan het grootseminarie Rolduc.


IN DEN BEGINNE : De oude heerlijkheid Gennep, die tot het jaar 1424 een volkomen eigen staatje vormde en later als deel van het land van kleef(Duitsland) het ambt Gennep uitmaakte, omvatte tot de Franse revolutie omstreeks het jaar 1800, de stad en de parochie Gennep, de parochie Ottersum, de parochie Heijen en de parochie Oeffelt. Ieder van deze parochies had haar eigen schuttersgilde. Alleen in de parochie Ottersum bestonden er twee, namelijk dat van Sint Lambertus voor het dorp Ottersum met de gehuchten Milsbeek en Aaldonk en dat van Sint Antonius Abt in het Ven,tegenwoordig Ven-Zelderheide genaamd.


OPRICHTING : Van slechts weinig gilden zijn de oprichtingsbrieven bewaard gebleven. Deze gingen vaak door brand of krijgsverrichtingen verloren.In de nacht van 16 op 17 april 1597 brak in Gennep een allesverwoestende brand uit, hierdoor is het meeste (streek)archief van voor 1597 weg.Vanzelfsprekend gingen de stukken betreffende Ottersum en Milsbeek ook verloren, omdat ze deel uitmaakten van de schepenbank van Gennep. Ook de stichtingsdatum van de vicaris van Sint Lambertus te Ottersum en van het beneficie van Sint Antonius Abt in het Ven kennen we niet. Met zekerheid weten we echter dat in 1468 de kapelaan van Ottersum de vicaris van Sint Lambertus en het beneficie van Sint Antonius in het Ven bediende.


HERNIEUWDE BLOEI : Een mooi voorbeeld van de hernieuwde bloei van de Ottersumse schuttersgilden vinden we in de geschriften van kerkmeester Jan Grutters. Op 16 juni van het jaar 1844 vierde Ottersum het feest van de consecratie van de hernieuwde kerk. Bisschop Johannes Augustinus Paredis kwam in een prachtige optocht vanuit Middelaar, waar hij het Heilig Vormsel had toegediend, door de Bloemenstraat naar het uitbundig versierde Ottersum. Daar had men sinds mensenheugenis geen bisschop meer gezien. Voorop reden als wapenboden te paard, de burgemeesters van Ottersum, Mook en Middelaar, gevolgd door de gilden van Sint Lambertus te Ottersum en van Sint Antonius Abt uit het Ven.


LANGZAME DOOD : De nieuwe kerk werd niet meer toegewijd aan de aloude patroon van het dorp en het Sint Lambertus gilde. Als een zekere eer aan de bisschop,Johannes, werd de kerk van Ottersum toegewijd aan Sint Jan de Doper. Deze was tevens de patroon van de bouwheer, pastoor Jan van Berkel en van de kerkmeester Jan Grutters, de latere burgermeester van Ottersum. Sint Lambertus werd hoe langer hoe meer vergeten. Het Sint Jansfeest werd zelfs zo naar voren geschoven, dat men een tijdlang ook de kermis op Sint Jansdag(24 juni) ging vieren. Het oude Middeleeuwse Sint Lambertusbeeld verhuisde naar het Ven(-Zelderheide), waar het nog steeds een van de belangrijkste bezittingen van de kerk is. Ook het Sint Lambertus gilde stierf later, na een kwijnend bestaan, een langzame dood.


ONTWAKEN :


* 1954 Op zondag 8 augustus wordt het Sint Lambertus Gilde heropgericht.


* 1954 Eerste koning, Martin Tax


* 1955 Op de Eerste Algemene Jaarvergadering worden Statuten en Huishoudelijk Reglement aangenomen.


* 1955 Er worden 5 schuttersbomen opgericht aan de Niers bij de "Drie Kronen"


* 1956 Hoofdvaandel


* 1957 Aansluiting bij de "Kring Het Land van Cuijk"


* 1958 Vanaf heden luiden de kerkklokken als de nieuwe koning bekend is.


* 1961 Aanschaf zwarte tunieken. Tevens wordt begonnen met de opleiding van tamboers(muziektrommen).Tot 1961 wordt er op kermiszondag koning geschoten. Daarna heeft het koningschieten plaatst op de tweede zondag na Pinksteren, sacramentsdag.


* 1962 Schietterrein aan de Zwarteweg komt ter beschikking. 


* 1963 De overheid krijgt sabels geschonken. Tuniekpakken worden gecomplementeerd met witte koppels en gouden tressen


* 1967 Kiosk wordt geschonken


* 1969 Vrije Gilde-en Schuttersdagen en 15-jarig bestaan sinds heroprichting. Zwarte petten worden vervangen door huidige steken.


* 1972 Maakt voor het eerst de standaardruiter de weg vrij voor ons gilde.


* 1973 Oorkonde van de toenmalige koningin Juliana, voor het vormen van een erefront tijdens haar zilveren regeringsjaar. Begin opleiding vendeliers.


* 1974 De zwarte tuniekpakken worden vervangen door historisch gildekostuum.


* 1975 De hellebaarden doen hun intrede.


* 1991 Organisatie vrije Kringgildedag. Nieuwe gildetrommen in gebruik genomen.


* 1994 Treden Esther en Sandra Stoffelen toe als eerste dames vendeliers. Wordt voor de eerste keer om de titel jeugdkoning geschoten en worden nieuwe kostuums en vendels officieel in gebruik genomen tijdens de eucharistieviering. 


* 1995 Kringjaarvergadering


* 1998 Gildeblad gildecontact ziet het licht.


* 1999 Eerste Gemeentekoningschieten. Restauratie van het hoofdvaandel.


* 2004 50 jarige heroprichting.


* 2005 Eerste vrouwelijke Koning in de historie van het Gilde. José Derks-Weijers.


* 2006 Eerste Koningin in de geschiedenis van het Gilde. Esther Stoffelen.


* 2007 Organisatie van de vrije Gildedagen Kring Land van Cuijk. Keizerswissel: Piet en Hugolien ten Haaf dragen hun “regerend” Keizerschap, met alle rechten en plichten over aan ons reserve Keizerpaar Ludo en Marleen Hartjes.


* 2009 Organisatie van het 10de gemeentelijk Koningschieten.


* 2011 Afscheid van Gildehuis "Driekushof.


* 2013 Organisatie van de vrije Gildedagen Kring Land van Cuijk. Ingebruikname nieuwe kostuums na inzegening tijdens de Gildemis.


* 2014 Installatie van de nieuwe Beschermheer in de persoon van de heer Peter de Koning, Ingebruikname nieuwe jeugdtrom.


* 2015 Oscar Huizinga wordt benoemd tot Ere Hoofdman van het gilde als eerbewijs voor zijn jarenlange inzet als Hoofdman van het Gilde. Hiervoor heeft hij het zilver ontvangen dat voorheen werd gedragen door wijlen Hoofdman Gerrit Derks.


* 2016 Wouter Schonhoven wordt de eerste Prins Gemaal naast zijn Koningin Wendy.


Koning↑        Keizer         Overheid

Top